Matrimony

Vjenčanje / Matrimony

Ako se želite vjenčati u našoj crkvi, obavijestite župni ured 6 mjeseci prije vjenčanja na broj: 519-212-6871

Krist Gospodin uzdigao je na dostojanstvo sakramenta ženidbeni savez među krštenima, kojim muška osoba i ženska osoba međusobno uspostavljaju zajednicu svega života po svojoj naravi usmjerenu k dobru bračnih drugova te k rađanju i odgajanju potomstva.

Katolička crkva vjeruje da je kršćanski brak toliko sveta veza da ga nazivamo “Sakramentom”. Sakrament je znak, koji je ustanovio Krist, da pokaže Božju ljubav svijetu i donese nam milost, radost i utjehu. Sakrament ženidbe (također poznat kao sakrament svete ženidbe) Krist je namijenio da bude doživotna obveza. 

Brak je veliki znak Božje ljubavi. Ljubav bračnog para kao pismo svima nama od Boga, znak svijetu da nas Bog sve voli dubokom, trajnom i bezgraničnom ljubavlju. 

Brak je pokazivanje svijetu da je Božja ljubav stvarna, prisutna i životvorna. Bračna ljubav ima za cilj uroditi plodom u životima bračnog para, zajednice i svijeta. Djeca su jedan vidljivi plod braka. Ostali plodovi uključuju rastuću ljubav jednog prema drugome, sposobnost zajedničke molitve, snagu da u ljubavi i milosrđu služe drugima i mnogi drugi. 

Rastuća i plodonosna ljubav jednog para najbolja je slika koju imamo o Božjoj ljubavi prema nama. Kad parovi uđu u sakrament ženidbe, primaju milost tog sakramenta. To je milost ostati vjeran i pun ljubavi, čak i kad se suoče s poteškoćama. 

Osim toga, Božja milost nikada nije jednaka za sve; milost koju svaki par prima u skladu je s milostima koje su im potrebne. 

If you wish to be united in Matrimony in our church, please call us 6 months in advance: 519-252-6871

The matrimonial covenant, by which a man and a woman establish between themselves a partnership of the whole of life, is by its nature ordered toward the good of the spouses and the procreation and education of offspring; this covenant between baptized persons has been raised by Christ the Lord to the dignity of a sacrament.

The Catholic Church believes that Christian marriage is so sacred and holy a bond that we call it a “Sacrament.” A Sacrament is a sign, instituted by Christ, to show God’s love to the world and bring grace, joy and comfort to us. The Sacrament of Marriage (also known as the Sacrament of Holy Matrimony) is intended by Christ to be a life-long commitment.

Marriage is a great sign of God’s love. The love of a married couple like a letter to us all from God, a sign to the world that God loves us all with a deep, abiding and boundless love.

Marriage is showing to the world that God’s love is real, and present and transformative. Married love is meant to bear fruit in the lives of the couple, the community and the world. Children are one obvious fruit of marriage. Other fruits include a growing love for one another, an ability to pray together, the strength to reach out in love and charity to others—the list goes on an on!

The growing and fruitful love of a couple is the best picture that we have of God’s love for us. When couples enter into the Sacrament of Matrimony, they receive the grace of that Sacrament. It is the grace to remain faithful and loving, even in the face of difficulty.

Beyond that, God’s grace is never “one size fits all,” and so the grace that each couple receives is in accord with the graces that they need.