Eucharist (First Communion)

Euharistija / Eucharist

Prva Pričest / First Communion

Za više informacija o prijavi vašeg djeteta za prvu pričest nazovite: 519-252-6871

Sveta euharistija dovršava kršćansku inicijaciju. Oni naime koji su Krstom uzdignuti na dostojanstvo kraljevskog svećeništva te krizmom dublje suobličeni Kristu, po Euharistiji sudjeluju s čitavom zajednicom u samoj Gospodinovoj žrtvi.


Naš je Spasitelj na Posljednjoj večeri, one noći kad bijaše predan, ustanovio euharistijsku žrtvu svoga Tijela i Krvi, da ovjekovječi kroz stoljeća žrtvu križa, sve dok ne dođe, te da tako Crkvi, svojoj ljubljenoj Zaručnici, povjeri spomen-čin svoje smrti i uskrsnuća: sakrament pobožnosti, znak jedinstva, vez ljubavi, vazmenu gozbu,’na kojoj se Krist blaguje, duša se napunja milošću i daje nam se zalog buduće slave’.

Sveta euharistija je SAKRAMENT u kojem Isus Krist daje svoje Tijelo i Krv – sebe – za nas, kako bismo mu se i mi u ljubavi predali i sjedinili s njime u svetoj PRIČESTI. Na taj smo način spojeni s jednim Kristovim Tijelom, CRKVOM. 

Nakon krštenja i krizme, euharistija je treći sakrament inicijacije Katoličke Crkve. Euharistija je tajanstveno središte svih ovih sakramenata, jer je povijesna žrtva Isusova na križu prisutna tijekom riječi posvete na skriven, otajstven način. Stoga je euharistijsko slavlje “temelj i vrhunac kršćanskog života” (Drugi vatikanski sabor, Lumen gentium [LG], 11). Pouka svega  je da pored ovoga, čovjek ne može postići ništa veće. Kad jedemo lomljeni kruh, sjedinjujemo se s ljubavlju Isusa, koji je dao svoje tijelo za nas na drvetu križa; kad pijemo iz kaleža, sjedinjujemo se s Njim koji je čak i krv svoju prolio iz ljubavi prema nama. Nismo mi izmislili ovaj ritual. Sam je Isus slavio Posljednju Večeru sa svojim učenicima i u išćekivanju svoje smrti; predao se svojim učenicima pod znakovima kruha i vina i zapovjedio im od tada, čak i nakon svoje smrti, da slave EUHARISTIJU. “Ovo činite meni na spomen” (1 Kor 11:24). 

For more information about registering your child for first communion please call: 519-252-6871

The Holy Eucharist completes Christian initiation. Those who have been raised to the dignity of the royal priesthood by Baptism and configured more deeply to Christ by Confirmation participate with the whole community in the Lord's own sacrifice by means of the Eucharist.

At the Last Supper, on the night he was betrayed, our Savior instituted the Eucharistic sacrifice of his Body and Blood. This he did in order to perpetuate the sacrifice of the cross throughout the ages until he should come again, and so to entrust to his beloved Spouse, the Church, a memorial of his death and resurrection: a sacrament of love, a sign of unity, a bond of charity, a Paschal banquet 'in which Christ is consumed, the mind is filled with grace, and a pledge of future glory is given to us.

Holy Eucharist is the SACRAMENT in which Jesus Christ gives his Body and Blood – himself – for us, so that we too might give ourselves to him in love and be united with him in Holy COMMUNION. In this way we are joined with the one Body of Christ, the CHURCH.

After Baptism and Confirmation, the Eucharist is the third sacrament of initiation of the Catholic Church. The Eucharist is the mysterious center of all these sacraments, because the historic sacrifice of Jesus on the Cross is made present during the words of consecration in a hidden, unbloody manner. Thus the celebration of the Eucharist is “the source and summit of the Christian life” (Second Vatican Council, Lumen gentium [LG], 11). Everything aims at this; besides this there is nothing greater that one could attain. When we eat the broken Bread, we unite ourselves with the love of Jesus, who gave his body for us on the wood of the Cross; when we drink from the chalice, we unite ourselves with him who even poured out his blood out of love for us. We did not invent this ritual. Jesus himself celebrated the Last Supper with his disciples and therein anticipated his death; he gave himself to his disciples under the signs of bread and wine and commanded them from then on, even after his death, to celebrate the EUCHARIST. “Do this in remembrance of me” (1 Cor 11:24).