Sacraments

Sav se liturgijski život Crkve kreće oko euharistijske žrtve i sakramenata. U Crkvi ima sedam sakramenata: krst, potvrda ili krizma, euharistija, pokora, bolesničko pomazanje, sveti red, ženidba.


Kao »sile koje izlaze« iz uvijek živog i oživljujućeg Kristova tijela, i kao čini Duha Svetoga koji djeluje u njegovu tijelu, koje je Crkva, sakramenti su »Božja remek-djela« u novom i vječnom savezu.

Sacraments

“Svrha sakramenata,” pisali su oci Drugoga vatikanskog koncila, “je posvetiti ljudska bića, usredotočiti se na Tijelo Kristovo i, konačno, pokloniti se Bogu. Oni ne samo da utvrđuju vjeru, nego je riječima i sadržajima također njeguju, jačaju i izražavaju. ”

U Katoličkoj Crkvi postoji sedam sakramenata: KRŠTENJE, POTVRDA (KRIZMA), EUHARISTIJA, POKORA (POMIRENJE), BOLESNIČKO POMAZANJE, SVETI RED i ŽENIDBA.

The whole liturgical life of the Church revolves around the Eucharistic sacrifice and the sacraments. There are seven sacraments in the Church: Baptism, Confirmation or Chrismation, Eucharist, Penance, Anointing of the Sick, Holy Orders, and Matrimony.

Sacraments are "powers that comes forth" from the Body of Christ, which is ever-living and life-giving. They are actions of the Holy Spirit at work in his Body, the Church. They are "the masterworks of God" in the new and everlasting covenant.

“The purpose of the Sacraments,” wrote the Fathers of the Second Vatican Council, “is to sanctify human beings, to build up the Body of Christ, and, finally, to give worship to God. They not only presuppose faith, but by words and objects they also nourish, strengthen, and express it.”

In the Catholic Church there are seven sacraments: Baptism, Confirmation, Eucharist, Penance (Reconciliation), Anointing of the Sick, Holy Orders, and Matrimony (Marriage).

Choose a sacrament to learn more