About us

O Nama / About Us

Prva sv. Misa za Hrvate u Kanadi održana je 19. listopada 1948. godine u slovačkoj crkvi Sv. Ćirila i Metoda gdje su se Hrvati Windsora u to vrijeme uglavnom okupljali. Svetu Misu je predvodio fra Lujo Ivandić, prvi svećenik koji je djelovao među hrvatima grada Windsora i utemeljitelj naše župe. 

 Župa sv. Franje Asiškog kanonski je utemeljena 20. kolovoza 1950. godine. Novu crkvu na  adresi 1479 Albert Rd. blagoslovio je Mons. W.E. Dillon. 

Župa je sredinom 1960-ih prerasla prvu crkvenu zgradu zbog čega je kupljeno zemljište za gradnju nove crkve na današnjoj adresi – 1701 Turner Rd. Nova crkva je dovršena 1967. godine pod vodstvom drugog župnika vlč. Miloša Čulina. Prvo misno slavlje u novoj crkvi bilo je 13. svibnja 1967., a blagoslovio ju je biskup Charles L. Nelligan D.D., 5. studenog 1967. godine.

Župa je i dalje rasla pa je 1980. godine na istoj adresi započela gradnja nove, veće crkvene zgrade. Sadašnju crkvu Sv. Franje Asiškog u Windsoru posvetio je biskup londonske biskupije John M. Sherlock, 4. listopada 1981. Ta je crkva rezultat ljubavi, rada i čvrste vjere župljana. Oni su na čelu s tadašnjim župnikom fra Zvonimirom Kutlešom koristili svoje talente i slobodno vrijeme na dobrobit župe. Božjom milošću, Crkva Sv. Franje Asiškog se do današnjeg dana konstantno izgrađuje, kako fizički tako i duhovno. 

Ova je župa bila blagoslovljena izuzetno karizmatičnim duhovnim vođama: 

– prvi župnik, fra Lujo Ivandić, postao je prvim svećenikom 1948. godine 

– 1965. godine stigao je drugi župnik, vlč. Miloš Čulin 

– treći župnik bio je fra Ferdinand Skoko koji je stigao u župu 1973. godine 

- četvrti župnik, fra Zvonimir Kutleša, stigao je u župu 1976 godine 

 • 1979. godine dolazi u župu fra Vilim Primorac kao pomoćni župnik i ostaje do 1984. 
 • od 1986. do 1987. godine pomoćni župnik je bio fra Miro Grubišić 
 • od 1990. do 1991. godine pomoćni župnik je bio fra Jozo Grubišić 

 – 1995. godine u župu stiže novi župnik, fra Jozo Čuić 

 • 1998. godine dolazi u župu fra Jago Soče kao pomoćni župnik 
 • 2000. godine u župu dolazi fra Ivica Majstorović i ostaje godinu dana kao pomoćni župnik 

 – Sadašnji župnik, fra Ljubo Lebo, stigao je u župu 2006. godine. 

 • 2011. godine dolazi fra Dražan Boras kao župni vikar, ali kasnije iste godine odlazi u New York u hrvatsku župu Svetog Ćirila i Metoda i Svetog Rafaela. 

Naša župa je znatno obogaćena i četrdesetjednogodišnjim djelovanjem časnih sestara franjevki od Bezgrešnog začeća iz Dubrovnika. Prve sestre su stigle 27. veljače 1980. godine. Bile su to s. Vjekoslava Didović i s. Gracija Kutleša. U narednih četrdesetak godina, župa je dočekala sestre: Anicu Cikojević, Antoniju Grubišić, Matiju Filipović, Klaru Benović, Bonaventuru Gazivoda, Slavicu Bašić i Mariju Ivić. 

Nažalost, časne sestre su se morale vratiti u domovinu (11. studenog 2021.), ali ostala je ona čvrsta povezanost u Kristu koja nas još uvijek drži blizu i kada smo fizički daleko. Pomoću društvenih mreža, često se čujemo s njima, a one, vjerne svome pozivu, i dalje su nam nadahnuće i pomoć kad god nam to zatreba. Često je njihov impresivni samostan na Dančama omiljeno mjesto koje posjećuju mnogi župljani kada putuju u Hrvatsku. 

Duhovni vođe župe Sv. Franje Asiškog igraju veliku ulogu i u očuvanju naše hrvatske kulture, jezika i običaja. Od samog početka, okupljali su mlade koje su podučavali hrvatskom jeziku, pjesama i plesovima. Naša župa ima veliku riznicu narodnih nošnji iz svih dijelova Hrvatske. Mnoge lijepe, bogate narodne nošnje ručni su rad i dar časnih sestara franjevki iz Dubrovnika dok su mnoge sašivene ovdje u Windsoru, vrijednim rukama naših župljanki.

Veliko je to duhovno i kulturno bogatstvo koje nam Gospodin daruje. Naše poslanje je vjerom i djelovanjem pokazati svijetu kako je dobar naš Gospodin.

The first Holy Mass for Croatians in Canada was held on October 19, 1948 in the Slovak church of St. Cyril and Methodius, where the Windsor Croatians mostly gathered at that time. Holy Mass was led by Fr. Lujo Ivandić, the first priest to work among the Croatians of Windsor and the founder of our parish. 

 The parish of St. Francis of Assisi was canonically founded on August 20, 1950. Mons. W.E. Dillon blessed the new church at 1479 Albert Rd.  

 The parish outgrew the first church building in the mid-1960s, which is why land was purchased to build a new church at today’s address – 1701 Turner Rd. The new church was completed in 1967 under the leadership of the second pastor, Rev. Miloš Čulin. The first Mass in the new church was on May 13, 1967, and the church was blessed by Bishop Charles L. Nelligan D.D., on November 5, 1967.

The parish continued to grow, so in 1980 the construction of a new, larger church building began at the same address. The current church of St. Francis of Assisi in Windsor was consecrated by the Bishop of the Diocese of London, John M. Sherlock, on October 4, 1981. This church is the result of the love, work and firm faith of the parishioners. Led by the then pastor Fr. Zvonimir Kutleša, they used their talents and free time for the benefit of the parish. By the grace of God, the church of St. Francis of Assisi to this day, is constantly being built, both physically and spiritually. 

This parish has been blessed with extremely charismatic spiritual leaders: 

– the first pastor and founder, Fr. Lujo Ivandić, established the parish in 1948 

– in 1965, the second pastor arrived, Rev. Milos Culin 

– the third pastor was Fr. Ferdinand Skoko, who arrived in 1973 

– the fourth pastor, Fr. Zvonimir Kutleša, arrived in the parish in 1976  

 • in 1979, Fr. Vilim Primorac came to the parish as an assistant pastor and remained until 1984. 
 • from 1986 to 1987, the assistant pastor was Fr. Miro Grubišić 
 • from 1990 to 1991, Fr. Jozo Grubišić was the assistant pastor 

 – in 1995, a new pastor, Fr. Jozo Čuić, came to the parish 

 • in 1998, Fr. Jago Soče served the parish as an assistant pastor 
 • in 2000, Fr. Ivica Majstorović arrived in the parish and remained for one year as an assistant pastor 

 – the current pastor, Fr. Ljubo Lebo, arrived in the parish in 2006. 

 • in 2011, Fr. Dražan Boras came as the parish vicar, but later that year was transferred to New York to the Croatian parish of St. Cyril and Methodius and St. Raphael. 

 Our parish has been enormously enriched by the forty-one-year work of the Franciscan Sisters of the Immaculate Conception from Dubrovnik. The first sisters arrived on February 27, 1980. They were Sr. Vjekoslava Didović and Sr. Gracija Kutleša. In the next forty years, the parish welcomed sisters: Anica Cikojević, Antonija Grubišić, Matija Filipović, Klara Benović, Bonaventura Gazivoda, Slavica Bašić, and Marija Ivić. 

 Unfortunately, the nuns had to return to their homeland (November 11, 2021), but there remains the strong connection in Christ that still keeps us close, even when we are physically far away. Through social media, we often hear from them, and they, faithful to their calling, continue to be our inspiration and help whenever we need it. Often, their impressive monastery in Danče is a favourite place visited by many parishioners when traveling to Croatia. 

The spiritual leaders of the parish of St. Francis of Assisi also play a major role in preserving our Croatian culture, language and customs. From the very beginning, they gathered young people to teach them the Croatian language, songs and dances. Our parish has a large treasury of folk costumes from all parts of Croatia. Many beautiful, rich, folk costumes were handmade and a gift of the Franciscan nuns from Dubrovnik, while many were also sewn here in Windsor, by the diligent hands of our parishioners. 

 It is a great spiritual and cultural wealth that the Lord gives us. Our mission is to show the world, through faith and action, how good our Lord is.